Menu

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Gedragscode Leidinggevenden is o.a. verantwoordelijk voor:

  • het realiseren van het doel van de Stichting en draagt daarbij in het bijzonder zorg voor de onafhankelijkheid, professionaliteit en continuïteit;
  • het vaststellen van beleidsplannen en daarbij behorende begrotingen;
  • het vaststellen van de deelnemersbijdragen;
  • het aanstellen van leden van de klachtencommissie;
  • het onderhouden van contacten met en het bevorderen van de deskundigheid van de Vertrouwenspersonen;
  • werving en selectie van nieuwe leden van de verschillende commissies.

In de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar een afspiegeling van de aangesloten deelnemers. Het bestuur bestaat uit:

  • Leendert de Jong, Voorzitter
  • Gerwin Leenstra, Secretaris
  • Peter Grim, Penningmeester
  • Tineke Balder, Meldpunt en Vertrouwenspersonen
Meldpunt Misbruik
Meldpunt machts-, financieel en seksueel misbruik
06-53464403
Advies en hulp bij misbruik door leidinggevenden


Aanmelden nieuwsbrief